fbpx 3D kodulehe teemalise küsitluse tulemused | 3D kogudus

3D kodulehe teemalise küsitluse tulemused

Laupäev, 22. mai 2021

Viisime eelmisel kuul läbi küsitluse, mille eesmärk oli saada tagasisidet 3D koguduse kodulehe kohta. Siinkohal teeme kokkuvõtte laekunud vastustest. Antud küsitlusele vastas 57 inimest. Vanuserühmadest kõige rohkem oli vastajate seas 22-26-aastaseid ja kõige vähem kuni 13-aastaseid. Üle poole vastajatest on 3Ds käinud 3 või enam aastat. Oli ka neid, kes on 3D kogudusega vähem kokku puutunud – neli vastajat on käinud 3Ds mõnel üksikul korral või pole üldse käinud. Umbes 60% vastajatest käib 3D koguduses iganädalaselt; igakuiselt või harvem 15%. Ligikaudu pooled vastajatest teenivad ehk aitavad meie koguduses kaasa. Vastanute seas oli ka neid, kes ei käi 3Ds või pole enam aktiivselt 3Dga seotud (nt on elanud mingi perioodi Tartus ja seejärel uuesti ära kolinud).

Külastusharjumuste koha pealt saime teada, et umbes 40% vastajatest satub 3D kodulehele 1-2 korda kuus, 30% rohkem kui kord kuus, umbes veerand mõned korrad aastas. Samuti selgus, et 60% läheb tavaliselt otse kodulehele, Facebooki kaudu jõuab sinna 30%, Instagrami kaudu 7% küsitletutest.

Rubriikidest/võimalustest, mida kasutatakse kodulehel kõige rohkem, oli kokkuvõtvalt esimesel kohal praktilise info otsimine (kogukonnad, regamine), teisel kohal tunnistused ja uudisvoo postitused ning kolmandal õpetuslik sisu (jutlused, Piiblikavad jms). “Vajan abi” rubriiki kasutab 14% vastajatest. Selle tulemuse valguses julgustame Sind selle rubriigiga rohkem tutvuma ja selle võimalusi kasutama - vajadusel iseenda jaoks, aga ka oma ligimeste toetamiseks, suunamiseks keerulistel hetkedel. Küsitlusest tuli esile ka mitmeid häid ideid, milliseid teemasid võiks veel “Vajan abi” keskkonnast leida, kokkuvõttes oli teemadering järgmine: andestamine, peresuhted ja probleemid (suhted nii lapsena oma vanematega kui abikaasana teise abikaasaga, lahutus, koduvägivald); sõprussuhted - nende loomine ja hoidmine, keeruliseks muutunud sõprustega toimetulek; kadedus ja teistega võrdlemine; rahatarkus – tark majapidamine, investeerimine; vallalisus; elu otsused-valikud, oma kutsumuse leidmine (koguduses, koolis, tööl). Tagasisidet võetakse arvesse “Vajan abi” uute alateemade planeerimisel, et see lehekülg võiks olla veelgi aktusaalsem ning kõnetavam ja inimesed võiksid tõesti selle kaudu leida abi, aga ka tee Jumalani.

Kodulehel olevate tekstidega seoses tuli välja, et uudisvoo postituste teemadest pakkusid enim huvi raamat/film/muusika; pastori/visiooni veerg, jutlused; ürituste kokkuvõtted/muljed. Tunnistuste leheküljel kategooriate/märksõnade järgi otsimist kasutaks või pigem kasutaks 70% vastajatest. Alustame selle süsteemi loomisega, kuid kuna selleks tuleb kõik tunnistused läbi vaadata ja vastavad märksõnad tunnistusega siduda, on see väga ajamahukas töö. Seetõttu ei saa täna veel öelda, millal see võimalus kodulehe kasutajateni jõuab.

Mitmed vastajad soovisid kodulehelt leida rohkem erinevaid Piiblilugemise kavasid vm väikegrupis kasutatavaid materjale, samuti 3D bändi laule ja lugude akorde. Veel sooviti leida kodulehelt viiteid usaldusväärsetele allikatele, kust otsida vastuseid teoloogilistele küsimustele. Siinkohal pidasime nõu õpetustiimiga ja jõudsime tõdemuseni, et õpetustiimil pole hetkel piisavalt ressursse hoidmaks end pidevalt kursis kõige (vaimulikus) maailmas toimuvaga, et sellist andmebaasi luua ja pidevalt täiendada ning kaasaegsena hoida. 

Kõiki küsitlusest esile kerkinud soove ja soovitusi ei ole kahjuks võimalik arvesse võtta, aga täname veelkord väga kõiki vastajaid, teie mõtetest oli meile palju kasu! Vastuste seas olid ka mõned spetsiifilisemad küsimused, millele ei ole otstarbekas avalikus ruumis vastata ja otse küsijale ei saa me vastust saata, kuna küsitlus oli anonüümne, st me ei tea, kes oli küsija. Kui Sinu küsimus ei saanud vastust, julgustame Sind kirjutama mõnele juhatuse liikmele või kogukonnajuhile ja püüame Sinu küsimuse õige inimeseni suunata.

Täname ka tunnustuse ja kiituse eest, mida samuti küsitluse vastustest rohkem kui korra lugeda saime!

3D veebitiim