fbpx Piibel 90 päevaga läbi | 3D kogudus

Piibel 90 päevaga läbi

  • 1Ms 1-5: Loomine, Aadam ja Eeva
  • Rm 11-12: Jumala heldus, uus elu
  • 1Ms 6-11: Noa laev, Paabeli torn
  • 1Kr 14-16: keelterääkimine, prohvetlik kõnelemine, ülestõusmise tähendus
  • 1Ms 12-24: Aabrahami elu
  • Rm 4-5: Aabraham, Kristuse lepitus
  • 1Ms 25-35: Iisak, Jaakob, Eesav
  • Hb 1-6: Jeesuse üleolek
  • 1Ms 36-42: Joosep ja tema vennad I
  • Ap 13-15:5: Pauluse esimene misjonireis
  • 1Ms 43-50: Joosep ja tema vennad II
  • Kl 1-4: vabadus, vana ja uus elu, suhted
  • 2Ms 1-11: Iisraeli rahvas, Mooses, nuhtlused
  • Ilm 14-16: nägemus Tallest, lõikus, seitse raevukaussi ja nuhtlust
  • 2Ms 12-18: Iisraeli rahva põgenemine, manna ja vesi
  • Jh 6-7: Jeesus toidab ja kõneleb
  • 2Ms 19-28: kümme käsku, seadused I
  • Mt 5-7: Mäejutlus
  • 2Ms 29-40:  seadused II, Jumala märgid
  • Rm 6-7: ühendus Kristusega, seadus, patt, surm
  • 3Ms 1-7: ohvrid
  • Hb 7-10: parim leping ja ohver
  • 3Ms 8-17: Aaron ja pojad, seadused III
  • Lk 19-21: Jeesuse õpetus, ettekuulutused
  • 3Ms 18-27: seadused IV
  • 2Kr 9-10: annetamine, kaitsekõne
  • 4Ms 1-9: Leviidid, seadused V
  • Mk 8-10: Jeesuse kirgastamine, õpetus ja ettekuulutused
  • 4Ms 10-19: Jumala tõotused, maakuulajad, nurin
  • Lk 14-16: tähendamissõnad
  • 4Ms 20-26: Bileam, rahvaloendused
  • Mt 13-14: tähendamissõnad, imeteod
  • 4Ms 27-36: seadused VI, iisraellaste rännak
  • 2Jh 1, 3Jh 1, Jd 1: tõest ja armastusest, rändjutlustajatest, eksiõpetajatest
  • 5Ms 1-9: Iisraeli rahvas, hoiatused
  • 1Tm 1-6: vanemad ja abilised, kohustused, rahaarmastuse ohud
  • 5Ms 10-23: seadused VII
  • Tt 1-3; Fm 1: käitumine, kristlik elu
  • 5Ms 24-34: seadused VIII, Moosese elu lõpp
  • Ilm 17-18: nägemus hoorast ja metsalisest, Paabeli langemisest
  • Jos 1-13: Joosua, vallutused
  • Mt 10-12: apostlid, julgustamine
  • Jos 14-24: maa jaotamine
  • Ap 3-4: Peetrus ja Johannes, ühine kogudus
  • Km 1-8: Eehud, Deboora ja Baarak, Gideon
  • Rm 1-3: Jumala õiglane kohus
  • Km 9-21: Abimelek, Jefta, Simson, Miika
  • Mk 4-5: Jeesus tervendab, tähendamissõnad
  • Rt 1-4: Rutt
  • 2Kr 5-6: lootus, apostliametist
  • 1Sm 1-8: Saamuel
  • Lk 8-10: tähendamissõnad, ettekuulutused, jüngrite läkitamine
  • 1Sm 9-15: Saul
  • Rm 13-16: kohustused, kaaslaste kohtlemine
  • 1Sm 16-31: Taavet I
  • Mk 6-7: apostlid, imeteod
  • 2Sm 1-12: Taavet II
  • 1Kr 8-10: apostli õigused, vaimulikud nõuanded
  • 2Sm 13-24: Taavet III
  • Rm 8-10: Elu Vaimus, Jumala armastus, Iisraeli valik
  • 1Kn 1-11: Saalomon, tempel
  • 2Kr 7-8: Tiitus, Makedoonia kogudused
  • 1Kn 12-22: Juuda ja Iisraeli kuningad, Eelija, Miika
  • Ilm 1-3: Inimese Poeg, läkitused kogudustele
  • 2Kn 1-8: Eliisa
  • Jh 3-5: Jeesus kõneleb ja tervendab
  • 2Kn 9-16: kuningad
  • Rm 4-5: Aabraham, Kristuse lepitus
  • 2Kn 17-25: vangistamine, Hiskija, Jesaja
  • Lk 22-24: Jeesuse vangistamine, surm, ülestõusmine
  • 1Aj 1-9: sugupuud: andmed Aadamast kuningateni
  • Mt 1-2: Jeesuse põlvnemine, varajane elu
  • 1Aj 10-19: Sauli surm, Taavet
  • Lk 1-3: Ristija Johannes, Jeesuse lapsepõlv
  • 1Aj 20-29: templiehitus ja jumalateenistused
  • 1Kr 11-13: pea katmine, pühaõhtusöömaaeg, vaimuannid, armastuse ülemlaul
  • 2Aj 1-7: kuningas Saalomon
  • Jk 1-5: usk ja teod, sõprus maailmaga, püsivus, palve
  • 2Aj 8-16: Saalomon, kuningriigi lõhenemine
  • 1Kr 1-2: lõhed kogudustes, Jumala tarkus ja vägi
  • 2Aj 17-25: kuningad
  • 2Pt 1-3: eksiõpetajad, Issanda päev
  • 2Aj 26-36: Hiskija, Joosija, Jeruusalemma langemine
  • Jh 1-2: Ristija Johannes, Jeesuse tulek
  • Esra 1-10: tempel, Esra
  • Mt 21-22: tähendamissõnad, seadusetundjate küsimused
  • Nehemja 1-13: Jeruusalemma müüride taastamine, lepingu uuendamine
  • 2Kr 3-4: Jumala aarded, lepingud
  • Ester 1-10: Ester
  • 1Kr 3-5: vastutus Jumala ees, kõlvatused
  • Iiob 1-12: proovilepanek
  • Lk 4-5: Jeesuse kiusamine, varajane tegevus
  • Iiob 13-22: Iiobi sõbrad
  • Hb 11-13: karistus, hoiatused, julgustused, Jumalale meelepärane elu
  • Iiob 23-33: õigustused, meenutused
  • 2Kr 11-13: apostli õigused, kiitlemine
  • Iiob 34-42: leppimine
  • 2Kr 1-2: Jumala ustavus, kahetsemine
  • Ps 1-17: Taaveti laulud I
  • Ap 5-7: Hananias ja Safiira, diakonid, Stefanos
  • Ps 18-31: Taaveti laulud II
  • Ap 8-10: tagakius, Etioopia kojaülem, Saulus, Korneelius
  • Ps 32-45: Taaveti laulud III, Korahi laste laulud I
  • Ap 11-12: paganate ristimine, Heroodese tagakius
  • Ps 46-64: Taaveti laulud IV
  • Ap 15:6-18: Pauluse teine misjonireis- Filipi, Ateena, Korintos
  • Ps 65-79: Taaveti laulud V, Aasafi laulud I
  • Ap 19-20: Pauluse kolmas misjonireis-Efesos, Kreeka
  • Ps 80-95: Aasafi laulud II, Korahi laste laulud II
  • Ap 21-23: Pauluse vahistamine, kaitsekõne
  • Ps 96-106: ülistuslaulud
  • Ap 24-26: Paulus maavalitsejate ja kuninga ees
  • Ps 107-118: tänulaulud
  • Ap 27-28: Paulus Roomas
  • Ps 119-139: ülistuslaulud, palveteekonnalaulud
  • Jh 19-21: Jeesuse surm, ülestõusmine ja ilmumine
  • Ps 140-150: palved, kiitus
  • Mk 14-16: Jeesuse vangistamine, surm, ülestõusmine, jüngrite läkitamine
  • Õp 1-8: tarkus, väärtused
  • Lk 11-13: Jeesus õpetab
  • Õp 9-17: Saalomoni tarkus
  • 2Ts 1-3: ülekohtu inimene, tarvidus töötada
  • Õp 18-31: Saalomoni ja Aguri tarkus, hea naine
  • 1Jh 1-5: valgus, armastus, vaimud, maailma võitev usk
  • Koguja 1-12: elu mõte
  • Fl 1-4: alandlikkus, rõõm
  • Ülemlaul 1-8: ustav armastus
  • Ef 1-6: üks ihu, suhted, sõjavarustus
  • Js 1-10: prohveti kutsumine, tulevane kuningas
  • Mk 1-3: Ristija Johannes, Jeesuse varajane tegevus
  • Js 11-23: ennustused
  • Ilm 7-8: nägemus pitseriga märgitutest, neli inglit puhuvad pasunat
  • Js 24-36: tänu, hoiatused, tõotused, Assuri kuningas
  • Lk 6-7: Jeesus tervendab ja kõneleb
  • Js 37-48: Hiskija, Jumala ustavus
  • Mt 3-4: Ristija Johannes, Jeesuse kiusamine, jüngrite kutsumine
  • Js 49-57: Jumala sulane, Jumala kutse
  • Ap 1-2: Jeesuse taevaminek, Püha Vaim, Peetruse jutlus
  • Js 58-66: tulevane auhiilgus
  • Ilm 4-6: taevane jumalateenistus, raamat, Tall, kuus pitserit
  • Jr 1-10: prohveti kutsumine, manitsus
  • Jh 13-16: Jeesus teenib ja julgustab jüngreid
  • Jr 11-22: tähendamissõnad, ennustused hävingust
  • Mt 18-20: tähendamissõnad
  • Jr 23-34: vangipõlv, taastamistõotus
  • Gl 1-6: õigeksmõistmine, vabadus, vastutus
  • Jr 35-45: Jeremija vangis, Jeruusalemma langemine
  • Mt 25-26: tähendamissõnad, Jeesuse vangistamine
  • Jr 46-52: sõnumid võõrrahvastele
  • Jh 11-12: Laatsarus, kreeklased ja juudid
  • Nutulaulud 1-5: ahastus Jeruusalemma pärast
  • Mt 27-28: Jeesuse surm ja ülestõusmine
  • Hesekiel 1-12: nägemus, kutsumine, Jeruusalemma piiramine
  • Ilm 12-13: nägemus naisest ja lohest, kahest metsalisest
  • Hesekiel 13-24: Jumala hoiatused, tähendamissõnad
  • Jh 17-18: Jeesuse palve ja vangistamine
  • Hesekiel 25-36: ennustused
  • Mt 23-24: Jeesuse ettekuulutused
  • Hesekiel 37-48: nägemus uuest templist
  • Mt 8-9: Jeesus tervendab
  • Taaniel 1-12: Taanieli elu
  • Mt 15-17: imeteod, variserid
  • Hoosea 1-14:  vaimulik hoorus, nuhtlus
  • 1Kr 6-7: kristlase ihu, abielust ja vallaspõlvest  
  • Joel 1-4: Issanda päev, lootus
  • Ilm 19-20: Talle pulmad, võit saatana üle, rahuriik
  • Aamos 1-9; Obadja 1: Jumala rahva silmakirjalikkus, Obadja manitsused
  • Mk 11-13: mõistukõne, küsimused Jeesusele
  • Joona 1-4: Joona kala kõhus
  • 1Pt 1-5: Jumala rahvas, suhted
  • Miika 1-7: Jumala nõudmised
  • Rm 8-10: Elu Vaimus, Jumala armastus, Iisraeli valik
  • Nahum 1-3:  rõõmuhüüd
  • Jh 8-10: Jeesus on maailma valgus ja hea karjane
  • Habakuk 1-3: kaebused, kurjuse karistus
  • 2Tm 1-4: julgustus, salgamine
  • Sefanja 1-3:  Issanda päev
  • Ilm 9-11: viies, kuues ja seitsmes ingel puhuvad pasunat
  • Haggai 1-2: templi taastamiskäsk
  • 1Ts 1-5: teated, armastus, Jeesuse tagasitulek
  • Sakarja 1-14: õiglus, halastus, tõotused
  • Lk 17-18: Jeesus õpetab, tähendamissõnad
  • Malaki 1-3: Issanda päev ja halastus
  • Ilm 21-22: uus taevas ja maa, Jeesuse tulek

Koostanud Merlin Kontus.