fbpx Ap 1:1-14 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 1:1-14 | "Apostlite teod" videokava

Milleks meile Apostlite tegude raamat?

Lugemiseks: Ap 1:1-14

Eessõna

1 Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kõigest sellest,
mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas 

2 kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda,
kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Püha Vaimu kaudu, oli
andnud korraldusi. 

3 Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast
elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne
päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. 

Jeesuse taevaminek

4 Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil
Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis
teie olete minult kuulnud. 

5 Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha
Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” 

6 Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand,
kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” 

7 Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde,
mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, 

8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate
olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja
Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” 

9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja
pilv varjas ta nende silme eest. 

10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata,
siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, 

11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja
vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles
taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse
minevat.” 

Mattias valitakse kaheteistkümnendaks apostliks

12 Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida
kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe
hingamispäeva teekonna kaugusel. 

13 Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli
tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas
ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse
poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. 

14 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos
Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.